بررسی جایگاه شاخص‌های مؤثر در بهینه سازی مدیریت بهره برداری از منابع آب زیر زمینی

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه شاخص¬های مؤثر در بهینه سازی مدیریت بهره برداری از منابع آب زیر زمینی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه ی گرد آوری داده ها، تحقیقی توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماري شامل کليه کشاورزان زیان دیده ناشی از پائین آمدن سطح آب¬های زیرزمینی در شهرستان البرز مي باشد که در شش ماه دوم سال 1396 حداقل يکبار از خدمات بیمه نامه محصولات کشاورزی استفاده کرده اند. بدليل گستردگي جامعه آماري و عدم امکان انتخاب تصادفي افراد، از نمونه گيري به روش طبقه اي در دسترس صورت گرفته است که منظور از آن زیان دیدگانی هستند که جهت انجام کارهاي پرداخت خسارت به اداره کل جهاد کشاورزی، در شهرستان البرز مراجعه کرده اند. حجم نمونه انتخابی 250 نفر مي¬باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط تنی چند (6 نفر) از متخصصین حوزه مدیریت آب و جهاد کشاورزی، مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که 92 درصد تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا برای اطمینان از نرمال بودن جامعه، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف انجام گرفت و بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، برای بررسی معناداری اختلاف بین توزیع مشاهده شده و توزیع مورد انتظار از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که چهار شاخص (تولید محصول به ازای متر مکعب آب (CPD) ، ارزش افزوده به ازای یک متر مکعب آب ، میزان اشتغال به ازای متر مکعب آب (JPD)، ارزش محصول در واحد آب مصرفی) در بهینه سازی مدیریت بهره برداری از منابع آب زیر زمینی سهم عمده ای دارند. سپس شاخص¬های مؤثر در بهینه سازی مدیریت آب، بر اساس نظرات پاسخگویان به ترتیب میزان اشتغال به ازای متر مکعب آب (JPD)، ارزش محصول در واحد آب مصرفی، ارزش افزوده به ازای یک متر مکعب آب و تولید محصول به ازای متر مکعب آب (CPD) اولویت بندی گردید.

برای دانلود مقاله از لینک زیر استفاده کنید

***دانلود***

مدیریت منابع آب زیر بنای توسعه پایدار و شروعی برای رونق تولید است

دکتر اسلام پناه رئیس سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس ضمن اشاره به مقوله حیاتی آب در کشور خاطر نشان کردند که مصرف آب در ایران بیشتر از آن که اقتصاد محور باشد، به اشتغال محوری متمایل شده است. امروز اطمینان از تامین آب کافی برای اهداف اقتصادی و اجتماعی ایران همراه با تردید و متناقض با اصل 50 قانون اساسی شده است. به حداقل رسیدن ذخایر استاتک و استراتژیک آب از علائم آشکار شرایط بحرانی است، این اتفاق نیفتاده مگر به آرمان گرایی ناقص در بهره برداری از منابع آب که نتیجه آن در مصرف زیاد، توسعه نامتقارن، مصرف بدون تعریف و مخدوش بدون نگاه به آینده و بدتر از همه مصرف بدون نگاه به آنچه که ایران و ایرانی را تهدید می نماید خود را آشکار نموده است.

از منظر ایشان امروزه مدیریت منابع آب کشور، نقش مهمی در فرآیند توسعه پایدار کشور در حیطه هایی نظیر رشد اقتصادی، اعتلای سلامت جامعه، امنیت غذایی، توسعه پایدار منابع آب، حفظ محیط زیست و تامین نیازهای پایه ای و اساسی انسان داراست. بررسی حقایق سبک شده پیرامون اقتصاد آب در ایران و جهان، از سویی به عدم تعادل هایی جدی در سطوح عرضه و تقاضا و از سوی دیگر احتساب کمتر از حد ارزش ذاتی این سرمنشا حیات حکایت دارد که موجبات هدر رفتن این منبع ارزشمند را فراهم آورده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای بین المللی، بین توان تامین آب و شدت تقاضا برای آب در جهان شکافی وجود دارد که بحران آفرین است. از آنجایی که کشاورزي ایران وابسته به استحصال آب¬هاي زیرزمینی است. برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی در چند دهه¬ي اخیر منجر به کاهش قابل ملاحظه¬ي سطح ایست ابی شده است. کاهش سطح سفره¬ي آب زیرزمینی در سراسر ایران به دلیل استخراج بیش از اندازه¬ي آب¬هاي زیرزمینی معضل بزرگی است، به طوري که در حال حاضر در سطح کشور بیلان آبهاي زیرزمینی منفی است.کاهش بارش، تداوم خشکسالی سال¬هاي اخیر، برداشت بی رویه از سفره¬هاي آب زیرزمینی از جمله مواردي است که بخش آب در کشور را با چالش جدي مواجه کرده است.

در مناطق خشک ایران، از میان سه عامل خاک، آب و انرژی خورشیدی، کمبود آب مهمترین عامل محدود کننده تولیدات گیاهی است. ساکنین این مناطق از دیر باز با لمس واقعیت خشکی به تجربه و با زیرکی به روش¬های متعددی از جمله قنات سازی برای استحصال آب، گسترش کشاورزی و بیابان زدایی دست یافته و نه تنها خود را با طبیعت خشک وفق داده‌اند بلکه در بسیاری موارد بر آن غلبه کرده اند.

فرصتها و مشکلات رشد منطقه ای، به همراه تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پیاپی سال¬های اخیر باعث بوجود آمدن خسارات و چالشهای مدیریتی در منابع سنتی آب منطقه شده است. همزمان با افزایش تقاضای آب، منابع آبی قنوات کاهش یافته و به همراه آن امرار معاش مردم و نیز اکوسیستم های مهم دچار بحران شده اند. واین امر مدیریتی یکپارچه در منابع آبهای زیرزمینی را خواستار است زیرا مدیریت یکپارچه منابع آب به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش بازده اقتصادی و پایداری اقلیمی است که این امر مشارکت همه آب بران و کشاورزان و ذینفعان را به طور جدی می طلبد.

برای دریافت متن کامل سخنرانی از لینک زیر استفاده کنید

***دانلود***

دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاهها 1398/03/08

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری ۳ ساعته با هزاران نفر از استادان و اعضای هیأت های علمی دانشگاهها و با حضور مقامات کشوری، ضمن تمجید از پیشرفت‌های حقیقی دانشگاهها و مراکز علمی، پیشرفت پر شتاب و جهش علمی را برای رسیدن ایران اسلامی به اوج، ضروری خواندند و با اشاره به هوشیاری ایران در مقابل فریب امریکا برای پیشبرد «تاکتیک مذاکره در سایه راهبرد فشار» تأکید کردند: روز قدس امسال از هر سال مهمتر است چرا که امریکا و برخی دنباله هایش با «معامله قرن» به‌دنبال به فراموشی سپردن مسئله فلسطین در جهان هستند که البته ناکام خواهند ماند.

رهبر انقلاب اسلامی، روز قدس امسال را از هر سال دیگر مهمتر دانستند و گفتند: دلیل این اهمیت مضاعف، اقدامات خیانت‌بار امریکا و دنباله های آن در منطقه، برای جا انداختن معامله قرن است.

حضرت آیت الله خامنه ای تفاوت شرایط کنونی قضیه فلسطین را با گذشته، در ادبیات و لحن صریح امریکا و دنباله هایش برای حذف موضوع فلسطین دانستند و افزودند: بنابراین راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین به‌وسیله حضور مردمی است، امسال مهمتر است.

ایشان تأکید کردند: دفاع از فلسطین یک مسئله صرفاً اسلامی نیست بلکه وجدانی و انسانی هم است و البته برای مسلمانان وجه شرعی و دینی هم دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنانشان با اشاره به جایگاه برجسته و ممتاز اساتید، دانشمندان، متخصصان و کارشناسان، سخنان شماری از اساتید و محققان در این دیدار را واقعاً قابل استفاده و خوب خواندند و گفتند: حرکت علمی و پیشرفتهای دانشگاهها در دهه های اخیر به معنی واقعی کلمه چشمگیر و برجسته است اما جریانی با سرمنشأ خارجی و با امتداد داخلی سعی دارد با بی‌ارزش نشان دادن و یا کوچک شمردن حرکت علمی کشور و پیشرفتهای به‌دست آمده، مردم و جوانان را ناامید کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر سازمان یافته بودن این جریان افزودند: یک نمونه از این جریان، «پروژه ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد برای ایران» است که هدف آن، زیر سؤال بردن پیشرفتهای علمی و دانشگاهی است و متأسفانه عده ای هم در داخل در حرکتی مرکب از خباثت و خیانت با آنها هم‌صدایی می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با استناد به گزارش های مراکز رتبه بندی بین المللی درخصوص ارتقای جایگاه دانشگاههای کشور خاطرنشان کردند: ایران اکنون ۱۴ میلیون دانش آموخته دانشگاهی دارد و بیش از پنج درصد از جمعیت کشور دانشجو هستند که این آمارها نشان دهنده پیشرفت در دانشگاهها است.

جهت دریافت متن کامل از لینک زیر استفاده کنید

***دانلود***

زنجیره تامین و لجستیک بین الملل

همچنان که رقابت جهانی‌تر می‌شود؛ نوآوري و خلاقیت نیز از سطح بنگاه - بنگاه بـه سـطح زنجیـره تـأمین - زنجیـره تـأمین جابجا می‌شود. افزایش مزیت رقابتی تنها در صورتی حاصل می‌شود که تمامی بازیگران زنجیره تأمین کاملاً با یکدیگر هماهنگ باشند. مدیریت زنجیره تأمین در برگیرنده تمامی برنامه ریزي‌ها و مدیریت فعالیت‌هایی است که در تـدارك، تـأمین، تبـدیل و هماهنگی‌هاي لجستیکی می باشد. از این منظر، مدیریت زنجیره تأمین شامل همکاري و هماهنگی با شرکاي زنجیـره نیـز کـه می‌توانند تأمین کنندگان، واسطه‌ها، ارائه-دهندگان خدمات شخص ثالث و مشتریان باشند، خواهد بود. در واقع مدیریت زنجیـره تأمین، وظیفه یکپارچه سازي عرضه و تقاضا در داخل و میان شرکتها را بر عهده دارد.

مروری بـر چهار مشخصه زیرساخت¬ ها، استانداردهای فعالیت تامین‌کنندگان، وجود سیستم‌های اطلاعاتی و منابع انسانی (مشـخصات یـک سیسـتم لجسـتیکی پیشـرفته) نشان می‌دهد که دولت‌ها نیز در ارتقای عملکرد لجستیک کشورشان نقش کلیدی دارند. بهبود در سیستم‌های لجستیکی بــا توسعه و رفع موانع اقتصادی همراه است و دولت‌ها باید هر تلاشی بـرای ایجاد سیاست‌های تشویقی جهت کارایی لجستیک کشورشان انجام دهند. خرید و تدارکات به صورت رقابتی، کمک به استاندارد سازی مستندات تجاری، مهندسـی مجدد فرآیندهای آشکار گمرکی و نصب اسـتانداردهای کیفیـت روی محصولات از جمله مهم‌تریـن ایـن تلاش‌ها است. تضمیـن و برقراری امنیت موجودی‌ها، تعیین کدهای کالایی و مکانی، تسهیل سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های لجستیکی طرف سوم (PL3) و خصوصی‌سازی در مدیریت لجستیک نیز از دیگر سیاست‌های تشویقی دولت‌ها برای کارایی لجستیک کشورشان است.

بـرای این منظور، دولت‌ها باید خط مشی‌ها و سیاست¬هایی از قبیل کمک به توسعه زنجیره‌های مشخص کالا، توسعه خدمات با چند نوع روش حمل ونقل، قرار دهی مشترک مراکز توزیع در هاب‌ها، تسهیل تجارت ترانزیت، ارتقاء و توسعه لیزینگ، برون‌سپاری وظایف حق‌العمل کاری و هموارسازی کمک‌های چندجانبه برای ارتقاء خدمات را دنبال کنند که از آنها با عنوان راه‌حل¬های برتر لجستیکی نام برده می‌شود.

در این کتاب مباحثی تخصصی در حوزه لجستیک مورد بررسی قرار گرفته است. عناوینی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند عبارتند از:

فصل اول- مدیریت زنجیره تامین و لجستیک Supply Chain Management and Logistics

فصل دوم- مدیریت کانال‌های توزیع Distribution channels Management

فصل سوم- لجستیک الکترونیکی Electronic logistics

فصل چهارم- مدیریت حمل و نقل هوشمند Intelligent Transportation Management

فصل پنجم- اتحادیه¬های صادراتی (ایران و بین الملل) Export Unions (Iran and International)

سخنرانی دکتر مهدی اسلام پناه مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو در رویداد کارآفرینی سلامت (INO-_HEALTH) استان زنجان

دکتر مهدی اسلام پناه مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو در رویداد کارآفرینی سلامت (INO-_HEALTH) استان زنجان ضمن ابراز اهمیت مقوله کارآفرینی در حوزه سلامت خاطر نشان کردند که در جهان پویا و پر رقابت امروز که بقای سازمان ها و شرکت ها همواره در بستر جهانی شدن با ابهامی از چگونگی تحقق مفهوم توسعه پایدار مواجه اند، سازمان هایی که به نهادینگی توسعه دست یافته اند، از یک نگرش اصولی و منطقی در تفکر نهادی خود برخوردارند. این سازمان ها به انسان و نیازهای او توجه خاصی نموده و منابع انسانی را زیربنای توسعه قلمداد نموده اند. تفکر حاکم و نگاه به نوع انسان در این سازمان ها به عنوان اصلی ترین رکن و زیر ساخت توسعه پایدار محسوب می شوند.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامتی به معنای رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط بیمار نبودن، از ضروریات جوامع امروز بشری می باشد. در فلسفه نوین جهانی، سلامتی یک حق اساسی و مهم است و نضج گرفتن و فرضیه انسان محوری در علوم مدیریت، اقتصاد و ...، حفظ سلامتی به عنوان یک سرمایه گذاری اساسی و اجتماعی به عنوان پیش نیاز تحقق امر توسعه و پیشرفت جوامع بصورت خاص، مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت. امروزه دنیای متمدن در آغاز هزاره سوم میلادی و در بحبوحه پیچیدگی ساختارها و گستردگی نظام های مختلف سازمانی می اندیشد که چگونه در یک مسیر سالم و اثر بخش سازمان ها و نهادها را برای ایجاد رقابت سالم به سوی توسعه پایدار هدایت کنند. این فرآیند، انسان و سلامتی او را به عنوان هدف معرفی می کند و تحقق توسعه و پیشرفت را نیز در سایه شکوفایی این هدف در تجلی می بیند.

اگر توسعه را به عنوان بهینه سازی در استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع برای تحقق اهداف جامعه تعریف نماییم، مشخص می شود که نقش انسان سالم به عنوان اساسی ترین و مهمترین عامل، جایگاهی خاص می یابد. با عنایت به اهمیت این موضوع، افزایش نرخ سلامتی، اصلی انکار ناپذیر بوده که به جز توجه مستمر و پایدار به آن و پیگیری در سطح جهانی دست یافتنی نیست.

در شرایط پویای امروزی به نظر می رسد، یکی ار راه هایی که می تواند علاوه بر توسعه ساز و کارهای بین المللی و همکاری های بین بخشی فی مابین دول مختلف و نیز تغییر نگرش مردم به مفهوم سلامت و بیماری، کمک قابل توجهی در پیش برندگی نرخ سلامت نماید، خلاقیت ها و نوآوری های پیوسته سازمانها و موسسات تولید کننده کالا و خدمات سلامت باشد.

با نگاهی اجمالی در حرکات پویای سازمان های سلامت محور، این حرکت پویا به سرعت در حال ریشه دوانیدن است. در این میان اقتضائات جهانی و ملی، رشد سریع فن آوری های نوین و بهبود مستمر فرآیندها، همچنین تغییر سلایق و انتظارات مردم و دولت ها بستری فرآهم نموده است تا سازمان ها و موسسات سلامت بنیان، حرکات نوآورانه خود را سریع و کارآمدتر سازند.

جهت دریافت متن کامل سخنرانی از لینک زیر استفاده کنید

***دانلود***

انعقاد تفاهم‌نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و هلدینگ دانش بنیان سرمایه‌گذاری «لیدکو»

تفاهم‌نامه تحقیقاتی و دانش بنیانی دانشگاه آزاد اسلامی با هلدینگ دانش بنیان سرمایه‌گذاری «لیدکو» برای همکاری‌های مشترک نیز توسط دکتر نگاهداری و دکتر مهدی اسلام‌پناه رئیس هیئت مدیره هلدینگ دانش‌بنیان «لیدکو» منعقد شد.

دکتر نگاهداری در جلسه امضای این تفاهم‌نامه تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی، گام دوم خود را مبتنی بر توسعه فناوری و نوآوری بنا نهاده است.

وی با بیان اینکه در دوره جدید و گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی، تغییر ساختار در این دانشگاه رخ داده است، گفت: یکی از این تغییرات، راه‌اندازی معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی و جهت‌گیری این معاونت به سمت توسعه فناوری‌ها و تجاری‌سازی آنهاست.

سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه علاوه بر تغییر ساختار، یک ارتباط برون سازمانی با صنایع و حوزه‌های مختلف دانش بنیان کشور در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در این زمینه عزم جدی وجود دارد و سعی می‌کنیم با بازمهندسی درون سازمانی و تقویت ارتباطات راهبردی با صنایع کشور، گام مؤثری در رفع نیازهای مردم و جامعه برداریم.

دکتر نگاهداری با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهی اجتماعی است، گفت: این دانشگاه رسالت‌های اجتماعی از جمله پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت را برای خود قائل است و به طور جدی در این مسیر حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی، تصریح کرد: این صندوق برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری و دانش بنیان راه‌اندازی شده و امیدواریم در این حوزه مؤثر واقع شود.

دکتر مهدی اسلام‌پناه رئیس هیئت مدیره هلدینگ دانش بنیان «لیدکو» در ادامه این نشست، ابراز امیدواری کرد که امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد اسلامی زمینه‌های حرکت مثبت و مؤثر در حوزه دانش بنیان را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی امکانات، توانایی و ثروت دانشی فراوانی دارد، گفت: تغییرات ساختاری در دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد حوزه نوآوری و فناوری بسیار مثبت و امیدوارکننده است. امیدوارم با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، حرکت دانش بنیان شتاب بیشتری بگیرد.

دکتر اسلام پناه با بیان اینکه طرفین باید نسبت به مفاد این تفاهم‌نامه پایبند و متعهد باشند، تصریح کرد: در ابتدا باید هدف گذاری کرده و پس از آن، زمینه اجرایی و عملیاتی شدن آن را فراهم کنیم.

این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از توانایی‌های علمی طرفین جهت انجام و همکاری در زمینه توسعه فعالیتهای تجاری سازی محصولات دانش بنیان و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با هلدینگ دانش بنیان‌ لیدکو، منعقد شد.

مدیریت زنجیره تامین

در قرن 21 با توجه به جهاني شدن و فعاليت اقتصادي در فضاي رقابتي و رشد روزافزون شركت‌ها و بنگاه‌ها در حوزه كسب و كار بين‌المللي و رقابت تنگاتنگ آنها براي تداوم حيات و داشتن سهم بيشتر از بازار، باعث ايجاد فضاي پيچيده و بسيار سختي براي تصميم‌گيري مديران شده است و امروزه هر چه به سمت آينده حركت مي‌كنيم به دليل تغييرات سريع و پيچيده تر شدن شرايط، اداره سازمان‌ها و بنگاه‌ها سخت‌تر مي شود. لذا مي توان گفت مديريت زنجيره تأمين به دلايل زير در مسير رشد روزافزون قرار گرفته است:

‎• افزايش سرعت تغيير تكنولوژي: به واسطه رشد فزاينده تغييرات در تكنولوژي، كارخانجات به منظور حفظ متخصصان فني در زمينه فعاليتهايي كه آنها تدارك مي‎بينند، در حال تقويت شركايشان در زنجيره تأمين هستند.

• جهاني شدن تجارت: در يك اقتصاد جهاني، نواحي مختلف جهان مراحل يك زنجيره تأمين خواهند بود. اين امر مي‎تواند نتيجه تركيب نامحدودي از منابع تأمين (همكاري بي‎پايان منابع) شامل مجاورت با منابع طبيعي،‌ پشتيباني زيربنايي، مشخصات نيروي كار و فضاي سياسي باشد.

• جهاني شدن تجارت: در يك اقتصاد جهاني، نواحي مختلف جهان مراحل يك زنجيره تأمين خواهند بود. اين امر مي‎تواند نتيجه تركيب نامحدودي از منابع تأمين (همكاري بي‎پايان منابع) شامل مجاورت با منابع طبيعي،‌ پشتيباني زيربنايي، مشخصات نيروي كار و فضاي سياسي باشد.

• تمايل به منبع‎يابي بيروني: در دهه‎هاي گذشته،‌ كارخانجات به كارهاي مختلفي دست زدند. در حال حاضر، آنها به طور فزاينده‎اي توجه خود را به اموري معطوف ساخته‎اند كه بتوانند در يك يا چند زمينه با ساير رقباي جهاني رقابت كنند. براي نيل به اين هدف، ضروري است اين كارخانجات به منظور تهيه بخشي از محصولاتشان كه نياز مشتري نهايي را برآورده مي‎سازد،‌ به منبع‌يابي بيروني يا برون سپاري فعاليت‌ها و تقويت كارخانجات ديگر بپردازند.

• تاكيد بيشتر بر كيفيت؛ فايده و رضايت مشتري: انگيزه‌هاي گوناگون خريد، نظير راحتي، شأن و منزلت، شكل، ويژگي، خدمات و غيره، در زمان و مكان مختلف نقش موثري بر عهده دارند. مشتريان امروزي هنگام تصميم‌گيري‌هاي خود در امر خريد، براي كيفيت و فايده اهميت بيشتري قائل مي‌شوند. بعضي شركت‌هاي معروف تمهيداتي به كار مي‌برند تا كيفيت را به بالاترين حد ارتقاء داده؛ و همزمان، هزينه‌هايشان را كاهش دهند. اين شركت‌ها شعار؛ «عرضه بيشتر، به قيمت كمتر، به طور مداوم» را سرلوحه كار خود قرارداده‌ا‌ند.

• تاكيد بيشتر بر ايجاد رابطه با مشتري و حفظ او: در گذشته، نظريه بازاريابي، بيشتر حول اين محور كه «فروش» چگونه بايد انجام گيرد، استوار بوده است. اما فروش بدون آگاهي درباره مشتري و اين كه آيا او ديگر بار خريد خواهد كرد يا نه، كاملاً بي‌فايده است. بازاريان امروزي، بيشتر به دنبال مشتريان دايمي هستند.

• تاكيد بر توسعه روابط با تامين كنندگان: كسب و كار هاي كنوني بر روابط بلند مدت و مبتني بر نفع متقابل در ارتباط با تامين كننده توليد كننده و توزيع كنندگان تمركز دارند. ايجاد اتحاد و سپس تثبيت و نهادينه سازي اعتماد و اتحاد، استحكام و پايداري كسب و كار ها را در طول زنجيره افزايش خواهد داد.

•تاكيد بيشتر بر مديريت‌ فرآيندهاي كسب وكار و يكپارچه كردن عمليات: شركت‌هاي امروزي، در انديشه تغيير طرز تفكر خود هستند، آن‌ها شيو‌ه مديريت بر مجموعه‌اي از حوزه هاي وظيفه اي مستقل، را رها كرده و به مديريت فرآيندهاي اساسي خود به تفكيك حوزه هاي تامين توليد و توزيع ان هم مبتني بر جريان ارزش پايدار روي مي‌آورند. اين امر تحولي مثبت است كه بينش كسب و كار ها را نسبت به فعاليت اقتصادي در قالب يك جريان ارزش زا افزايش مي‌دهد و فرصت‌هاي بيشتر و بزرگتري را در اختيار آنان قرار مي‌دهد.

• ضرورت ايجاد پيوند ها و شبكه‌هاي استراتژيك: با جهاني شدن شركت‌ها، آن‌ها در مي‌يابند كه براي موفقيت، تمامي منابع و ضروريات لازم را در اختيار ندارند، و اندازه آن‌ها نيز در اين زمينه‌، از اهميت چنداني برخوردار نيست. موسسات با نگاهي به زنجيره كامل كسب و كار خود براي ايجاد فايده، خواه ناخواه به لزوم مشاركت با ساير سازمانها پي‌مي‌برند.

توسعه اقتصاد هاي مبتني بر دانش و فناوري: رشد اقتصادي، عمدتاً ناشي از ظهور كسب و كار هايي با دانش و تكنولوژي بالا بوده است. اين موسسات با موسساتي كه سنتي عمل مي‌كنند، تفاوت فاحش دارند. كسب و كار هاي با تكنولوژي بالا، با مخاطرات بيشتري روبرو هستند زيرا كالاهاي آن با سرعت كمتري مورد پذيرش قرار مي‌گيرد؛ عمر كالاهاي توليدي آن‌ها كوتاه‌تر است و بالاخره شتاب «از رواج افتادن تكنولوژيك» در آن‌ها بسيار سريع‌تر است.

در این کتاب مفاهیمی که در زنجیره تأمین از منظر نویسنده عمومیت دارند، اجمالا مورد بررسی قرار داده شده است و در کتب آتی یر آنیم تا به مباحث تخصصی زنجیره تامین بصورتی تفصیلی پرداخته و رویکردها و روشهای نوین را از منظر لجستیک و صاحبنظران این حوزه کنکاش نمائیم.